+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

Nieuwsoverzicht Douane

Uitleg sanctiemaatregel invoer staal en staalproducten Rusland

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Unie (EU) verschillende sanctiemaatregelen ingevoerd tegen Rusland.
Vanaf 30 september 2023 geldt de sanctiemaatregel staal en staalproducten. Deze maatregel houdt in dat u géén producten van ijzer en staal in de EU mag importeren als deze goederen Russische basisproducten van ijzer en staal bevatten. U kunt bewijzen dat goederen geen Russische basisproducten bevatten door bepaalde bescheiden in uw administratie te bewaren.

Overleg met bedrijfsleven

De sanctiemaatregel staal en staalproducten roept bij veel ondernemers vragen op en stelt hun ook voor problemen. Daarom heeft de Douane intensief overleg gehad met betrokken koepelorganisaties. Doel van dit overleg was om de volgende zaken duidelijk te krijgen:

Hoe wil de Douane deze sanctiemaatregel gaan handhaven?
Wat verwacht de Douane van ondernemers? Hoe moet u meewerken aan de handhaving?

De Douane is zich ervan bewust, dat de sanctiemaatregel staal en staalproducten lastig is voor veel bedrijven en benadrukt het belang van het tegengaan van omzeiling van de sanctiemaatregel.

Algemene uitgangspunten handhaving sanctiemaatregel staal en staalproducten

 • De wettekst is leidend. Een verduidelijking van de wettekst staat in Veelgestelde vragen sanctiemaatregel staal en staalproducten.
  Dit document is een vertaling van de oorspronkelijke Engelse versie van de Europese Commissie.
 • De wetgeving is bedoeld om omzeiling van de sancties te voorkomen. Bij de handhaving richt de Douane zich dan ook op die importeurs en aangiften ten invoer waar dat risico het grootst is.
 • De wetgeving kent echter geen uitzonderingen. Alle importeurs moeten bewijs van de herkomst van de gebruikte basisproducten bewaren in hun administratie.
  Ook als het gaat om een kleine zending met een lage waarde.
 • In vraag 8 van ‘Veelgestelde vragen sanctiemaatregel staal en staalproducten’ staat beschreven wat de zwaarste vorm van bewijsvoering is en in vraag 9 staat beschreven wat daarnaast nog aan bewijsvoering mogelijk is.
 • De Douane verwacht  dat importeurs bij hun aangiften meer doen aan bewijsvoering naarmate:
  • een importeur vaker producten van bijlage XVII importeert
  • een importeur grotere hoeveelheden van producten van bijlage XVII importeert
  • een importeur vaker producten van bijlage XVII van dezelfde leverancier betrekt
 • De bewijsvoering die wordt genoemd in vraag 8, is gebruikelijk in de metaalindustrie. Van Nederlandse importeurs in de metaalindustrie verwacht de Douane, dat zij zich samen met hun leveranciers inspannen om aan de daarin genoemde bewijsverplichting te voldoen. Dit hangt vanzelfsprekend samen met de eerste 3 uitgangspunten. Een importeur die een enkele invoeraangifte per jaar doet, kan ook op een andere manier bewijs leveren.
 • Voor overige importeurs van producten van bijlage XVII geldt dat zij vaker gebruik kunnen maken van de alternatieve bewijzen in vraag 9.
  Maar ook voor deze groep geldt: vaker invoer, meer invoer of vaker dezelfde leverancier betekent dat we meer inspanningen verwachten en zwaardere bewijsmiddelen.
 • Particulieren die zendingen voor eigen gebruik importeren, kunnen volstaan met het bewaren van de factuur.

Wat verwacht de Douane van u?

De Douane verwacht dat u afspraken maakt met de leveranciers in uw supply chain.
Verder verwacht de Douane dat u ‘actieve gedraging’ toont, waarmee u aan kunt tonen dat er geen sprake is van omzeiling van de sanctiemaatregel.

Wat mag u van de Douane verwachten?

De Douane zal de sanctiemaatregel redelijk en proportioneel handhaven.
Belangrijk is dat u zich inspant om tot een goede dossiervorming te komen en goede afspraken te maken met de leveranciers.
Ook zullen wij daar waar nodig zo snel mogelijk de informatie aanpassen als daar aanleiding voor is.
De EU verwacht dat de lidstaten gelijk optrekken in hun handhaving. Dit kan invloed hebben op de toekomstige handhaving door de Nederlandse Douane.

Wanneer ‘Veelgestelde vragen sanctiemaatregel staal en staalproducten’ niet voldoende informatie geven, dan kunt u contact opnemen met de DouaneTelefoon of met de Nationale Helpdesk Douane.

 

Verenigd Koninkrijk stopt 1 januari 2021 met EMCS

Brexit: Het Verenigd Koninkrijk (VK) stopt al vanaf 1 januari met het doorsturen van afmeldingen in EMCS en dus niet vanaf eind mei, zoals eerder werd gemeld. Dit komt omdat Noord-Ierland vanaf januari de centrale gateway voor EMCS overneemt van het VK.

e-AD’s van zendingen accijnsgoederen naar het VK kunnen vanaf 1 januari 2021 dus niet direct worden afgemeld. Het VK verzamelt de afmeldingen en stuurt die naar de lidstaten. In Nederland gaan de berichten naar de Centrale Unit Accijnzen (CUA) en hier worden de e-AD’s handmatig gesloten.

Staat een e-AD met betrekking tot een zending naar het VK na 90 dagen nog open? Dan begint de CUA een nasporingsprocedure. De verzender van het e-AD moet de toegestane bestemming dan met alternatief bewijs aantonen. Lukt dat niet, dan zal de CUA de verschuldigde accijns naheffen bij de verzender.

Accijnsgoederen uit het VK kunt u gewoon blijven afmelden in EMCS. De CUA zorgt ervoor dat de afmelding naar het VK wordt gestuurd.

 

Uitvoerdocument: vanaf 1 januari moet exporteur in Unie gevestigd zijn

Vanaf 1 januari 2021 moet in vak 2 van het uitvoerdocument een exporteur vermeld worden, die in de Europese Unie (EU) is gevestigd.
Oorspronkelijk zou deze wijziging opnieuw ingaan op 1 oktober 2020, echter wilde de Douane eerst onderzoeken of de wijziging consequenties heeft voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Hierbij heeft de Douane ook gekeken naar de toepassing in andere EU-lidstaten en het onderzoek heeft echter niet tot nieuwe inzichten geleid.

Definitie exporteur
Artikel 1 punt 19 Verordening (EU) 2446/2015 (GVo.DWU) luidt vanaf 31 juli 2018:
Exporteur:
1.1 een particulier die goederen bij zich draagt die het douanegebied van de Unie zullen verlaten, wanneer deze goederen deel uitmaken van zijn persoonlijke bagage
1.2 in andere gevallen, wanneer punt 1 niet van toepassing is:

2.1 in het Douanegebied van de Unie gevestigde persoon die de macht heeft om te beslissen en beslist heeft dat de goederen dat douanegebied zullen verlaten
2.2 wanneer punt 2.1 niet van toepassing is, eender welke in het douanegebied van de Unie gevestigde persoon die partij is bij de overeenkomst op grond waarvan goederen dat douanegebied zullen verlaten

Het gevolg van deze definitie is dat de exporteur, zoals opgenomen in de aangifte ten uitvoer, in principe moet zijn gevestigd in de EU.

 

AEO (Authorised Economic Operator) vergunning behaald 👌

Trots kunnen wij melden, dat Douanedocument.nl op 10 november 2020 de status Authorised Economic Operator heeft behaald en de AEO vergunning is afgegeven door de Nederlandse Douane.

De AEO status kan worden gezien als kwaliteitskeurmerk en hiermee tonen bedrijven aan, dat ze onderdeel zijn van een veilig internationaal logistieke keten, zowel voor hun handelspartners als voor de douaneautoriteiten overal ter wereld.

Meer informatie en benieuwd naar de voordelen, waarvan u profiteert met onze AEO vergunning

 

Vak 3 (oorsprong) CVO voor Turkije gewijzigd

Turkije heeft de eerder gestelde verplichting van 2 september voor de vermelding van de EU-lidstaat in vak 3 op het Certificaat van Oorsprong (CVO) ingetrokken. Hierdoor is het weer toegestaan om “Europese Unie” in vak 3 (oorsprong) te vermelden op het certificaat en worden deze weer geaccepteerd in Turkije.

Let op!
De mogelijkheid bestaat dat er enkele douanekantoren zijn, die nog de vermelding van de EU-lidstaat vragen.
Voor bepaalde producten is deze wijziging niet ingetrokken en dient nog steeds de lidstaat vermeld te worden. Tot op heden is er nog geen overzicht beschikbaar waarvoor het vermelden van de EU-lidstaat nog wel van toepassing is.

 

Uitvoeraangifte: exporteur hoeft niet in Unie gevestigd te zijn (update)

Eerder meldden we u dat vanaf 1 oktober 2020 in vak 2 van de uitvoeraangifte alleen een in de Unie gevestigde persoon mag worden vermeld als exporteur. Deze datum wordt opgeschoven naar 1 januari 2021. De reden hiervoor is dat we nog onderzoeken of er consequenties zijn voor de niet-fiscale wetgeving van de definitie ‘exporteur’ in de douaneaangifte. Bij dit onderzoek betrekken we ook de toepassing in andere lidstaten.

Het verschuiven van de datum heeft deze gevolgen voor u:

Wijziging oorsprong CVO voor Turkije

Turkije heeft een wijziging aangebracht in de Customs Regulation van Turkije.
In artikel 40 van deze Customs Regulation staat dat het met ingang van 2 september 2020 verplicht is om in vak 3 (oorsprong) van het CVO de lidstaat van de EU te vermelden. Het alleen vermelden van Europese Unie in dit vak is niet meer voldoende, deze documenten zullen niet geaccepteerd worden met alle gevolgen van dien.
 
Hierbij willen wij jullie op de hoogte brengen, dat bij CVO’s voor Turkije de EU lidstaat in het vak oorsprong vermeld moet gaan worden op het CVO. (geen afkortingen, maar dat mocht al nooit)

Tevens dient het onderliggende bewijsmateriaal gecontroleerd te worden of ook hier de de lidstaat wordt vermeld. In veel leveranciersverklaringen staat vaak alleen Europese Unie als oorsprong. Indien EU wordt vermeld zal dan eerst het bewijsmateriaal vernieuwd moeten, voordat een afzonderlijke EU lidstaat als oorsprong op het CVO vermeld kan worden.

Douane gaat weer dwangbevelen verzenden

De Douane gaat weer dwangbevelen verzenden voor Douane-middelen. Om bedrijven tegemoet te komen in deze ingrijpende coronacrisis, was dit proces tijdelijk gestaakt.
De Douane start 8 september 2020 weer met de selectie en het verzenden van dwangbevelen voor alle middelen die door de Douane geheven worden. Het gaat om die middelen waarvan:

 • de betalingstermijn voorbij is
 • wij geen verzoek van uitstel van betaling hebben ontvangen en
 • wij in het verleden al een aanmaning hebben gestuurd

Aan de dwangbevelen zitten kosten verbonden voor diegene met een douaneschuld (de schuldenaar).

"snel geregeld en ontvangen"

Email

info@douanedocument.nl

Telefoon

074 789 0012

Adres

Oostermaat 9
7623CS Borne