+31 74 789 0012 info@douanedocument.nl

EUR.1 certificaat

Het EUR.1 certificaat, ook wel EUR1 of EURO1 document geschreven en genoemd, wordt alleen gebruikt voor goederen van preferentiële oorsprong.

verlaging of vrijstelling douanerechten

Bij invoer van goederen kan mogelijk verlaging of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Om verlaging of vrijstelling te krijgen op invoerrechten bij invoer uit een overeenkomstland, dient een EUR.1 certificaat te worden opgemaakt. Het EUR.1 certificaat wordt middels onze software digitaal bij de Kamer van Koophandel aangevraagd.

Het EUR.1 certificaat wordt als document gebruikt in het handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) enerzijds en een groot aantal landen of gebieden anderzijds waarmee een vrijhandelsovereenkomst is gesloten. Dit zijn over het algemeen bilaterale (tweezijdige) overeenkomsten, wat wil zeggen dat de verdragspartners elkaar over en weer tariefpreferenties toekennen.

In bepaalde gevallen zijn de overeenkomst unilateraal (eenzijdig). Goederen van preferentiële oorsprong uit de betreffende partnerlanden genieten bij invoer in de Europese Unie wel verlaging of vrijstelling, terwijl goederen van preferentiële oorsprong uit de EU dit niet krijgen bij invoer in de betreffende partnerlanden.

De “oorsprongsregels” voor het EUR.1 certificaat / document zijn vastgelegd in de oorsprongsprotocollen van de betreffende overeenkomst.

Het aanvragen van een EUR.1 certificaat / document vindt door ons elektronisch plaats bij de Kamer van Koophandel en in de regel ontvangen wij binnen een tijdsbestek van 4 uur het gefiatteerde document. Het document dient aan de hand van een uitvoeraangifte geldig te worden gemaakt (viseren) door de Nederlandse Douane. Dit kunnen wij uiteraard ook voor u verzorgen, gezien wij gunstig zijn gevestigd in de buurt van een Douanekantoor.

 

Factuurverklaring

Voor zendingen waarbij de douanewaarde van de goederen lager is dan € 6.000,- kan in plaats van het EUR.1 certificaat / document een factuurverklaring worden gebruikt.
Tevens bestaat de mogelijkheid om voor zendingen met onbeperkte waarde een factuurverklaring te gebruiken. Voor deze laatste optie dient er bij de Douane een vergunning te worden aangevraagd, de zogenoemde vergunning “Toegelaten Exporteur”. In beide gevallen wordt er dan geen gebruik meer gemaakt van het EUR.1 certificaat / document.

TEKST VAN DE FACTUURVERKLARING EUR.1

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening gehouden te worden met de voetnoten.
De tekst van de voetnoten hoeft echter niet in de verklaring te worden overgenomen.

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële EU oorsprong zijn (2).

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (3)

(Plaats en datum)

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. (4)

(Handtekening en naam van de exporteur)

Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (Customs authorization No. … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin. (2)

 

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (3)

(Place and date)

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. (4)

(Signature and name from exporter)

Duitse versie

Der Ausfuhrer (Ermachtigter Ausfuhrer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, praferenzbegunstigte EU Ursprungswaren sind. (2)

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . (3)

(Ort und Datum)

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. (4)

(Unterschrift und Name des Ausführer)

1.) Indien de factuurverklaring door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, moet het nummer van de vergunning van die exporteur hier worden ingevuld. Indien de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.

2.) Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla, moet de exporteur dit door middel van de letters CM duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

3.) Deze gegevens kunnen eventueel worden weggelaten indien ze in het document zelf al voorkomen.

4.) Indien de exporteur niet behoeft te ondertekenen, dan behoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR.1 certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

"snel geregeld en ontvangen"

Email

info@douanedocument.nl

Telefoon

074 789 0012

Adres

Oostermaat 9
7623CS Borne